Regulamin cmentarza parafii pw. św. Marcina w Wilkowicach

I. Przepisy ogólne

 1. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza dopełnia się w kancelarii parafialnej parafii pw. św. Marcina, znajdującej się w Wilkowicach przy ul. Święciechowska 4. tel. 532-163-044 lub u pana Ireneusza Bartkowiaka, tel. 609-205-982, który pełni funkcję opiekuna cmentarza.
 2. Pan Ireneusz Bartkowiak jest odpowiedzialny za porządek na cmentarzu, dlatego wszystkie sprawy związane z kopaniem grobu, ekshumacją oraz innymi czynnościami na cmentarzu są wykonywane przez niego bądź pod jego nadzorem.
 3. Samą ceremonię pogrzebową może prowadzić firma pana Bartkowiaka bądź inna, wybrana przez rodzinę osoby zmarłej.
 4. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

 

II. Przepisy porządkowe

 1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
 2. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.
 3. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. picia alkoholu i przebywania stanie nietrzeźwym,
  2. palenia wyrobów tytoniowych,
  3. jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery, hulajnogi),
  4. wprowadzania zwierząt,
  5. samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów itp.,
  6. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego lub pomników wysokich, utrudniających niesienie trumny podczas pogrzebu do wyznaczonego miejsca;
  7. samowolnego wykonywania prac budowlanych (kostka brukowa może być ułożona w formie obwódki pomnika o szerokości nie przekraczającej 20cm – należy na to uzyskać zgodę administratora cmentarza; jednocześnie parafia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie kostki w wyniku przygotowywania miejsca sąsiedniego do pochówku bądź podczas ekshumacji),
  8. niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,
  9. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.

 

III. Zasady wykonywania prac i usług na cmentarzu

 1. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:
  1. przeprowadzenia pogrzebu,
  2. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
  3. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, malowania murów/ogrodzeń,
  4. umieszczania reklam,
  5. gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  6. utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnych,
  7. ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża
 2. Na miejscach pochówku można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę należy przedstawić projekt nagrobka przygotowany przez wykonawcę i powinien on zawierać wymiary, kształt oraz treść zamieszczonych napisów. Przy okazji stawiania pomnika można złożyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie cmentarza.
 3. Maksymalne wymiary pomnika pojedynczego: 90cm (szerokość) – 200cm (długość) – 130cm (wysokość). Maksymalne wymiary pomnika podwójnego: 180cm (szerokość) – 200cm (długość) – 130cm (wysokość).
 4. Prace przy nagrobku (obramowaniu) należy wykonać w taki sposób, by nie spowodować szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z opiekunami sąsiadujących grobów. Wykonawca winien zadbać o uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac.
 5. Starego nagrobka nie wolno zakopywać (topić) w grobie pod nowym pomnikiem ani też wyrzucać go na śmietnik.
 6. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 7. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.
 8. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić administratora bądź opiekuna cmentarza
  1. Ekshumacja zwłok i szczątków dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych;
  2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego bądź na zarządzenie prokuratury lub sądu.

 

IV. Zasady dysponowania grobem

 1. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.
 2. Pochówek w istniejących grobach.
  1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy pochówków w urnach). W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną opłatę.
  2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
  3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu.
 3. Likwidacja grobu.
  1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
  2. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

 

V. Opłaty

 1. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.
  1. Udostępnienie miejsca do wykonania grobu na okres 20 lat (przy okazji pogrzebu);
  2. Zachowanie istniejącego grobu po upływie 20 lat od ostatniego pochówku na okres 5 lat (lub wielokrotności 5 lat);
  3. Rezerwacji miejsca grzebalnego;
  4. Ofiar składanych przy okazji stawiania pomnika;
  5. Ofiar składanych przy okazji Mszy Świętej sprawowanej na cmentarzu;
  6. Wysokość prolongaty za grób ustala administrator cmentarza w porozumieniu z Parafialną Radą Ekonomiczną;
 2. Z opłat za prolongatę zwolnione są groby dziecięce oraz Powstańców Wielkopolskich;

 

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2023 roku

Regulamin został zatwierdzony przez Parafialną Radę Ekonomiczną oraz Parafialną Radę Duszpasterską.